Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Bővebb információ.

Pályarendszabályok

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályarendszabálya a Szeged 2011 Kft. által szervezett sportrendezvényekre.

1. A jegy vagy bérlet megvásárlásával, egyéb belépésre szolgáló igazolás átvételével, vagy a belépésre jelentkezéssel a sportrendezvény résztvevője a pályarendszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályarendszabályok rendelkezésein túlmenően köteles betartani a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait, a közreműködők (stewardok) kéréseit.

2. A résztvevő a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • 2.1. vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint
 • 2.2. érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással, illetőleg magyar állampolgár esetében – és amennyiben a vonatkozó tájékoztató szerint a mérkőzés látogatása ilyenhez kötött – klub- vagy futballkártyával is rendelkezik;
 • 2.3. nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, szabálysértési kitiltás vagy a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. § (1) bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya alatt;
 • 2.4. névre szóló értékesítés esetén a belépőjegyen, a bérleten, a klubkártyán, vagy a kiállított igazoláson szereplő személyes adatok az ellenőrzés során megegyeznek a személyazonosságának igazolására alkalmas igazolványában szereplő adatokkal;
 • 2.5. nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;
 • 2.6. a ruházatának- és csomagjainak átvizsgálásához hozzájárul;
 • 2.7. nem tart magánál • ételt, italt, kábítószert, nehezen kezelhető, a szék alatt el nem férő méretű, vagy olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, a játékosokat vagy a hivatalos személyeket, más nézők szórakozását megzavarhatja, erőszakos cselekményre felhasználható, vagy amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta;
  • mások iránti gyűlöletre uszító, politikai tartalmú, vagy másokat megbotránkoztató tartalmú feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetőleg nem visel ilyen ruházatot;
  • promóciós vagy kereskedelmi célú tárgyat, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
  • videokamerát, vagy professzionális fényképezőgépet, kivéve, ha erre vonatkozóan a szervező engedélyével rendelkezik;
  • klubhoz tartozást jelképező feliratot, zászlót, molinót, vagy nem visel egyértelműen ilyet kifejező ruházatot;
  • állatot, hátránnyal élő néző esetében a segítésére szolgáló kutya kivételével;
 • 2.8. tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, róla kép- és hangfelvétel készíthető (a felvételeket a szervező, a szerződött partnerek, valamint az akkreditált fotósok saját céljaikra felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják);
 • 2.9. nem tanúsít a 4. pontban tiltott, avagy az 5. vagy 6. pont szerinti magatartást.

3. A beléptetés alkalmával a rendezők ruházat- és csomagátvizsgálást végeznek, a rendőrség ilyet végezhet. A beléptetéskor a rendező a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrizheti, és a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a belépőjegyhez, vagy bérlethez, illetőleg a klubkártyához hozzárendelt személyes adatokkal.

Ha a beléptetéskor a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyes adatai nem egyeznek a klubkártyán, a belépőjegyen vagy bérleten szereplő személyes adatokkal, a beléptetés megtagadásra kerül.

4. A résztvevő:

 • 4.1. ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, visszatartására, rendezvényről való eltávolítására a biztosítást végző rendőrök és a rendezők jogosultak;
 • 4.2. személyes tárgyain túlmenően és a pályarendszabályokban foglaltak betartásával – csak a mérkőző csapatok hivatalos országzászlóit és a mérkőző klubcsapatok hivatalos klubzászlóit és jelképeit viheti be, a nemzeti zászlókon csak az ország hivatalos városainak nevét lehet megjeleníteni, minden egyéb transzparens bevitele a rendező, koreográfia megjelenítése a szervező engedélyéhez kötött;
 • 4.3. kizárólag
  • a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére; 
  • a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát vagy munkavégzésének helyét;
  • csak a belépőjegyén/bérletén/meghívóján feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el, létesítmény elemeket, kiszolgáló egységeket használhatja;
 • 4.4. csak a belépőjegyén, bérletén vagy más, belépésre jogosító igazolásán feltüntetett szektorban vagy helyen tartózkodhat;
 • 4.5. köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a szervező, a rendőrség és a rendezők utasításait, a stewardok kéréseit;
 • 4.6. a sportlétesítményt – ha arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el;
 • 4.7. a névre szólóan megváltott jegyét, bérletét, belépésre jogosító igazolását, klubkártyáját másra nem ruházhatja át;
 • 4.8. amennyiben a sportrendezvényt elhagyta - és a belépőjegy, bérlet vagy más belépésre jogosító igazolás egyszeri belépésre jogosít - oda nem térhet vissza;
 • 4.9. a szervező, a szervező képviselője vagy a rendező felszólítására köteles a rendezvényt elhagyni.

5. A résztvevő a sportrendezvényen:

 • 5.1. nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát;
 • 5.2. tárgyakat a játéktérre, a nézők elől elzárt területre és személyekre – a szervező előzetesen engedélye nélkül -nem dobhat;
 • 5.3. a játéktérre és a nézők által elzárt egyéb területekre engedély nélkül nem léphet, ezeket a magatartásokat meg sem kísérelheti;
 • 5.4. nem használhat pirotechnikai eszközt, tüzet nem okozhat;
 • 5.5. lézert-, vagy hasonló jelzőfényt nem használhat;
 • 5.6. a nemzeti, hivatalos vagy a versenyhez köthető himnuszokat nem zavarhatja meg;
 • 5.7. a menekülő útvonalon (pl. stadion lépcsőin) nem állhat meg, a menekülő útvonalakat, folyosókat, bejáratokat, vészkijáratokat nem torlaszolhatja el, azokat köteles szabadon hagyni, a gépjárművek és gyalogosok közlekedését nem akadályozhatja;
 • 5.8. rasszista, gyűlöletre uszító, másokat megbotránkoztató, ideológiai, vallási vagy politikai megnyilvánulásként értékelhető magatartást nem tanúsíthat, ilyen tartalmú feliratot vagy jelzést nem jeleníthet meg;
 • 5.9. transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el;
 • 5.10. mások kilátását nem zavarhatja;
 • 5.11. a létesítmény kerítéseire és egyéb objektumaira nem mászhat;
 • 5.12. a székekre nem állhat fel;
 • 5.13. az arcát nem takarhatja el;
 • 5.14. nem szemetelhet és köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani;
 • 5.15. bármilyen kereskedelmi célú tevékenységet csak és kizárólag a szervező előzetes, írásbeli engedélyével végezhet;
 • 5.16. a sportrendezvényről, illetve annak eredményéről és egyes történéseiről csak a szervező sportszövetség előzetes írásbeli hozzájárulásával vagy szerződés alapján továbbíthat információt, ideértve főként a sportfogadási jellegű és on-line sportfogadás szervezők illetve sportfogadási adatszolgáltatók, valamint azok alvállalkozói részére továbbított információkat, valamint a rendezvény vagyoni értékű jogait érintő felvételeket. Amennyiben a résztvevő a helyszínen nem tudja bemutatni a szervező írásbeli engedélyét - felszólítást követően - eltávolításra kerülhet.

6. A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, politikai, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

7. Ha a résztvevő vagy a belépésre jelentkező a sportrendezvény időtartama alatt a 2. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy a 4-6. pont szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.

8. Akit sportrendezvényről eltávolítottak, vagy akinek eltávolítására azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna, a szervező a sportrendezvény történő részvételből kizárja. Kizárható az is, aki a pályarendszabályokat egyéb módon megsérti.

9. Aki a rendőr, vagy a rendező a rend fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy fenyegetéssel ellenállást tanúsít, a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép, azt megkísérli, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el.

10. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel tartoznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére a károkozásból származó minden költséget köteles megtéríteni.

11. A szervező gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető, de jogszerűen birtokolható, a sportszerű szurkolás szellemével nem ellentétes és a meghatározott méretkorlátozás alá eső tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Ételt, italt megőrzésre sem veszünk át.

12. A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet képviselője a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó versenyrendszerben szervezett, valamint a normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban - a résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a labdarúgás sportág tekintetében a fokozott, valamint valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy - rendező alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.

13. A szervező a résztvevői számára felelősségbiztosítást kötött. Ilyen rendezvények esetében a felelősségbiztosítás megléte a jegyeken és bérleteken is feltüntetésre kerül. Felelősségbiztosításra csak a rendezvényen jogszerűen tartózkodó személy lehet jogosult. Tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre - mely szerint a beléptetést követően, valamint a beléptetés megtagadása esetén a beléptetés során rögzített személyes adatokat haladéktalanul törölni kell - a biztosítási jogot a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve csak azon személyek esetére tudjuk biztosítani, akik a belépőjegy, bérlet, vagy belépésre jogosító más igazolás érvényességének elteltét (mérkőzés befejeződését) követő harmadik munkanapon 12 óráig írásban, a jegy, bérlet, vagy a belépésre jogosító igazolás sorszámának megküldése mellett előterjesztik az erre vonatkozó igényüket. Erre tekintettel javasoljuk, hogy sérülését/kárigényét még a mérkőzés során közölje a rendezőkkel.

14. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja. Ha a sportrendezvényen a rendőrség nincs jelen, a szervező a visszatartásról önállóan is dönthet.

15. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy és – amennyiben ilyet értékesítettek – a bérlet is érvényes. A visszatérítést az MLSZ megbízottja

 • az elektronikus felületen a vásárló részére,
 • más értékesítési ponton történő vásárlás esetén a belépőjegy ellenében a vásárlás helyszínén a jegyet átadó személy részére teljesíti.

16. A sportrendezvény ideje alatt a rendezők és a közreműködők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

17. Értelmező rendelkezések a jelen pályarendszabály tekintetében:

 • 17.1. Szervező: A válogatott mérkőzések, a Magyar Kupa Döntő és egyéb, saját szervezésű sportrendezvényei esetében a Magyar Labdarúgó Szövetség. Jelen pályarendszabály kizárólag ezen mérkőzésekre vonatkozik, klubcsapatok mérkőzésére főszabályként nem.
 • 17.2. Résztvevő: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően másfél órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül.
 • 17.3. Rendező: A rendezvény biztosítására felkért vagyonvédelmi vállalkozás által a sportrendezvény helyszínén és a rendezvény biztosításával kapcsolatban foglalkoztatott, külső megjelenésében rendezőként azonosítható, legalább személy-és vagyonőri végzettséggel rendelkező személy.
 • 17.4. Közreműködő (steward): A szervező a sportrendezvény szervezésével összefüggő feladatok ellátása érdekében önkéntes jogviszonyban, munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban közreműködőt bízhat meg. A közreműködő feladata - a szervező képviselőjeként - különösen a sportrendezvény helyszínén a nézőkkel és a sportrendezvény egyéb résztvevőivel való kapcsolattartásban, tájékoztatásban, a sportrendezvény helyszínére való bejutásban és azon belüli tájékozódásban, a sportrendezvény biztonságos lebonyolításának támogatásában, valamint a sportrendezvény helyszínén biztosított szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás. A törvény értelmében közreműködőként csak 18. életévét betöltött, büntetlen előéletű személy alkalmazható.
 • 17.5. Sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. Jelen pályarendszabály tekintetében sportrendezvénynek csak az MLSZ által szervezett verseny, mérkőzés minősül.
 • 17.6 Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják.
 • 17.7 Sportrendezvény ideje: a résztvevőknek a sportesemény helyszínén történő megjelenésétől addig tart, amíg a résztvevők a sportesemény helyszínét elhagyják.
 • 17.8 Sportlétesítmény: sportrendezvény megrendezésének helyszínéül szolgáló építmény és terület.
 • 17.9 Kizárás: A törvény értelmében a szervező az általa, valamint az utazó sportszervezet a részvételével szervezett sportrendezvény esetén és beléptető rendszer alkalmazásakor köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (kizárás). Az utazó sportszervezet és a szervező az általa szervezett sportrendezvényen történő részvételből való kizárást alkalmazhat azon személlyel szemben, akit a sportrendezvényről eltávolítottak, vagy erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

Jelen tájékoztató a törvényi rendelkezéseket veszi alapul, de nem feladata, hogy azokról teljeskörű tájékoztatást adjon. Egyéb, a sportrendezvénnyel kapcsolatos és a résztvevőket érintő szabályok az Stv-ben, az mlsz.hu oldalon elérhető szabályzatainkban, a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, valamint az adatvedelem.mlsz.hu oldalon elérhető adatkezelési tájékoztatókban találhatók meg.

rendszabalyok.png

2019/2020 - Merkantil Bank Liga NB II.
#csapat nevepont
01. MTK BUDAPEST 59
02. BUDAFOKI MTE 54
03. VASAS FC 47
04. AQVITAL FC CSÁKVÁR 43
05. BFC SIÓFOK 42
06. WKW ETO FC GYŐR 41
07. GYIRMÓT FC GYŐR 38
08. NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 35
09. FC AJKA 35
10. SOROKSÁR SC 35
11. BUDAÖRS 34
12. SZEGED-CSANÁD GROSICS 34
13. DOROGI FC 33
14. KAZINCBARCIKA 33
15. BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 32
16. SZOLNOKI MÁV FC 31
17. SZOMBATHELYI HALADÁS 30
18. DUNA ASZFALT TLC 26
19. VÁC FC 12
20. BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ 0

Partnereink